Renghammar Mäklarkonsults integritetspolicy

Integritetspolicy

  • 1. Bakgrund

   Renghammar Mäklarkonsult, nedan kallad Mäklarföretaget samlar in och lagrar information rörande dig i enlighet med vad som följer av denna information. Denna informationstext anger vilka kategorier av Personuppgifter som vi behandlar och för vilka ändamål de behandlas.

   Genom att använda Renghammar Mäklarkonsults tjänster accepterar du vår integritetspolicy och vår behandling av dina personuppgifter.

   Genomgående används begreppet "behandling", vilket inrymmer samtliga åtgärder som involverar Personuppgifter, inklusive utan begränsning, insamling, hantering, lagring, delning, tillgång, användning, överföring och radering av Personuppgifter.

   Med "Personuppgift" avses varje upplysning som direkt eller indirekt kan kopplas till en identifierad eller identifierbar fysisk person.

   Vi samlar in personuppgifter från tredje part t.ex. ägarinformation från Lantmäteriet/Bostadrättsföreningen eller offentliga register, kompletterande av adressuppgifter från hitta.se m.m. Vilken information vi väljer att samla in om dig beror på hur och varför vår kontakt har uppstått. Du kan direkt eller indirekt ge oss information om dig själv på ett antal olika sätt. Till exempel när du anlitar en fastighetsmäklare, anmäler dig till en visning eller bevakningstjänst, besöker vår hemsida eller är i kontakt med Mäklarföretaget på annat sätt.

  • 2. Ändamål med behandlingen av dina Personuppgifter

   För att kunna fullgöra vårt uppdrag behöver vi inhämta, bearbeta och lämna ut personuppgifter rörande dig.

  • 2.1 Köpare

   Om du köper en bostad som Mäklarföretaget förmedlar behandlar vi personuppgifter för följande ändamål.

   a) Vi behandlar dina uppgifter för direktmarknadsföringsändamål. De uppgifter vi behandlar inom ramen för detta ändamål är:

   • E-postadress
   • Telefonnummer
   • Adress
   • Namn

   Behandlingen sker med stöd av en intresseavvägning där Mäklarföretaget har ett berättigat intresse av att kunna skicka relevant marknadsföring till köpare som nyligen har köpt en bostad förmedlad av Mäklarföretaget. Dina personuppgifter kommer att behandlas för detta ändamål i tre månader från tillträdet.

   b) Vi behandlar dina uppgifter för att kunna vidta åtgärder för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism. De uppgifter vi behandlar för dessa ändamål är:

   • Kontonummer
   • Namn
   • Adress
   • Personnummer
   • Kopia på ID-handling

   Behandlingen sker för att vi ska kunna fullgöra rättsliga förpliktelser avseende kundkännedom enligt lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansie:ring av terrorism. Dina personuppgifter kommer för detta ändamål att behandlas i fem år från att åtgärderna för att uppnå kundkännedom har vidtagits.

   c) Vi behandlar dina uppgifter för att kunna administrera förmedlingen av aktuell bostad, t.ex. förmedla köpeskillingen mellan köpare och säljare, hantera kontakter med bostadsrättsförening och hantera banklån. De uppgifter vi behandlar för dessa ändamål är:

   • Personnummer
   • Namn
   • Adress
   • E-postadress
   • Telefonnummer
   • Låneuppgifter

   Behandlingen sker med stöd av en intresseavvägning där Mäklarföretaget har ett berättigat intresse av att kunna genomföra och administrera förmedlingen av bostaden. Dina personuppgifter kommer för detta ändamål att behandlas under köpprocessen och sparas sedan i tio år från att köpeavtalet har undertecknats för att vi ska kunna försvara, göra gällande och utöva rättsliga anspråk i händelse av tvist.

   d) Vi behandlar dina uppgifter för att kunna kommunicera med dig i uppföljningssyfte efter att du köpt en bostad förmedlad genom Mäklarföretaget. De uppgifter vi behandlar för dessa ändamål är:

   • Namn
   • E-postadress
   • Telefonnummer

   Behandlingen sker med stöd av en intresseavvägning där Mäklarföretaget har ett berättigat intresse av att kunna följa upp och säkerställa att allt har gått bra under köpet av bostaden.
   Dina personuppgifter kommer för detta ändamål att behandlas i två år från tillträdet.

   e) Vi behandlar dina uppgifter för att fullgöra arkiveringsskyldigheter åligger Mäklarföretaget enligt lag. De uppgifter vi behandlar inom ramen för detta ändamål är:

   • Samtliga uppgifter som är nödvändiga för Fastighetsmäklarinspektionens tillsyn

   Behandlingen sker för att fullgöra arkiveringsskyldigheter som följer av fastighetsmäklarlagen. Dina personuppgifter kommer att behandlas för detta ändamål i tio år från tillträde.

  • 2.2 Säljare

   I samband med att du säljer en bostad genom Mäklarföretaget behandlar vi dina personuppgifter för följande ändamål.

   a) Vi behandlar dina uppgifter för direktmarknadsföringsändamål. De uppgifter vi behandlar för dessa ändamål är:

   • E-postadress
   • Telefonnummer
   • Adress
   • Namn

   Behandlingen sker med stöd av en intresseavvägning där Mäklarföretaget har ett berättigat intresse av att kunna skicka relevant marknadsföring till säljare som nyligen sålt sin bostad genom Mäklarföretaget. Dina personuppgifter kommer för detta ändamål att behandlas i ett år från att förmedlingsuppdraget har fullgjorts.

   b) Vi behandlar dina uppgifter för att kunna fullgöra rättsliga förpliktelser vad avser bokföringsskyldighet enligt bokföringslagen. De uppgifter vi behandlar för dessa ändamål är:

   • Namn
   • Kontonummer
   • Mäklararvode för det aktuella uppdraget

   Behandlingen sker för att vi ska kunna fullgöra rättsliga förpliktelser enligt bokföringslagen.
   Dina personuppgifter kommer för detta ändamål att behandlas i sju år från utgången av det kalenderår då Mäklarföretagets räkenskapsår avslutats.

   c) Vi behandlar dina uppgifter för att kunna vidta åtgärder för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism. De uppgifter vi behandlar för dessa ändamål är:

   • Kontonummer
   • Namn
   • Adress
   • Personnummer
   • Kopia på ID-handling

   Behandlingen sker för att vi ska kunna fullgöra rättsliga förpliktelser avseende kundkännedom enligt lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansie:ring av terrorism. Dina personuppgifter kommer för detta ändamål att behandlas i fem år från att åtgärderna för att uppnå kundkännedom har vidtagits.

   d) Vi behandlar dina uppgifter för att administrera förmedlingen av aktuell bostad, t.ex. för att förmedla köpeskillingen mellan köpare och säljare, hantera kontakter med bostadsrättsförening och hantera banklån. De uppgifter vi behandlar för dessa ändamål är:

   • Namn
   • Personnummer
   • Adress
   • E-postadress
   • Telefonnummer
   • Köpeavtalet, inklusive prospekt

   Behandlingen sker för att vi ska kunna fullgöra uppdragsavtalet med dig som säljare. Dina personuppgifter kommer för detta ändamål att behandlas under köpprocessen och sparas sedan i 10 år från undertecknandet av köpeavtalet för att vi ska kunna försvara, göra gällande och utöva rättsliga anspråk i händelse av tvist.

   e) Vi behandlar dina uppgifter för att kunna vidta åtgärder för att fullgöra förmedlingsuppdraget, såsom att publicera bilder och beskrivningar av bostaden som ska förmedlas. De uppgifter vi behandlar för dessa ändamål är:

   • All information som är hänförlig till bostaden och som är nödvändig för att kunna förmedla bostaden, t.ex. bilder och adressinformation.

   Behandlingen sker för att vi ska kunna uppdragsavtalet med dig som säljare. Dina personuppgifter kommer för detta ändamål att behandlas i ett år från att förmedlingsuppdraget har fullgjorts.

   f) Vi behandlar dina uppgifter för att fullgöra arkiveringsskyldigheter åligger Mäklarföretaget enligt lag. De uppgifter vi behandlar inom ramen för detta ändamål är:

   • Samtliga uppgifter som är nödvändiga för Fastighetsmäklarinspektionens tillsyn

   Behandlingen sker för att fullgöra arkiveringsskyldigheter som följer av fastighetsmäklarlagen.
   Dina personuppgifter kommer att behandlas för detta ändamål i tio år från tillträde.

  • 2.3 Potentiella säljare

   Om du har kontakt med oss avseende ett eventuellt uppdrag för oss att sälja en bostad behandlar vi dina personuppgifter för följande ändamål.

   a) Vi behandlar dina uppgifter för att kunna administrera och utföra värderingar. De uppgifter vi behandlar för dessa ändamål är:

   • Namn
   • Adress
   • E-postadress
   • Uppgifter hänförliga till bostaden

   Behandlingen sker för att vi ska kunna fullgöra värderingsuppdraget. Dina personuppgifter kommer för detta ändamål att behandlas i ett år från genomförd värdering.

   b) Vi behandlar dina uppgifter för direktmarknadsföringsändamål. De uppgifter vi behandlar för dessa ändamål är:

   • Namn på fastighetsmäklarföretaget
   • E-postadress
   • Telefonnummer

   Behandlingen sker med stöd av en intresseavvägning där vi har ett berättigat intresse av att kunna marknadsföra Mäklarföretagets tjänster. Dina personuppgifter kommer för detta ändamål att behandlas i två år från att uppgifterna har samlats in.

   c) Vi behandlar dina uppgifter för att fullgöra arkiveringsskyldigheter åligger Mäklarföretaget.
   De uppgifter vi behandlar inom ramen för detta ändamål är:

   • Samtliga uppgifter som är nödvändiga för Fastighetsmäklarinspektionens tillsyn

   Behandlingen sker för att fullgöra arkiveringsskyldigheter som följer av fastighetsmäklarlagen.
   Dina personuppgifter kommer att behandlas för detta ändamål i tio år från att uppgifterna samlats in.

  • 2.4 Spekulanter

   Om du visar intresse för en bostad som förmedlas av Mäklarföretaget behandlar vi dina personuppgifter för följande ändamål.
   a) Vi behandlar dina uppgifter för direktmarknadsföringsändamål. De uppgifter vi behandlar inom ramen för detta ändamål är:

   • E-postadress
   • Telefonnummer
   • Namn

   Behandlingen sker med stöd av en intresseavvägning där Mäklarföretaget har ett berättigat intresse av att kunna skicka relevant marknadsföring till spekulant som visat intresse för en bostad förmedlad genom Mäklarföretaget. Dina personuppgifter kommer att behandlas för detta ändamål i två år från att uppgifterna samlats in.
   b) Vi behandlar dina uppgifter för att kunna föra ett spekulantregister och kunna förmedla andra objekt som spekulanten kan vara intresserad av. De uppgifter vi behandlar inom ramen för detta ändamål är:

   • E-postadress
   • Telefonnummer
   • Namn

   Behandlingen sker med stöd av en intresseavvägning där Mäklarföretaget har ett berättigat intresse av att kunna kontakta spekulanter från tidigare försäljningar för att t.ex. kunna bjuda in dessa till nya visningar av liknande objekt. Dina personuppgifter kommer att behandlas för detta ändamål i två år från att den bostad då uppgifterna samlades in har försålts.

   c) Vi behandlar dina uppgifter för att föra en budförteckning om du väljer att lägga bud på en bostad. De uppgifter vi behandlar inom ramen för detta ändamål är:

   • Namn
   • Telefonnummer
   • E-postadress
   • Lämnade bud

   Behandlingen sker för att fullgöra rättsliga skyldigheter att föra budförteckning enligt fastighetsmäklarlagen. Dina personuppgifter kommer att behandlas för detta ändamål i tio år från att budgivningen har avslutats.

   d) Vi behandlar dina uppgifter för att administrera en intresseanmälan avseende en viss bostad.
   De uppgifter vi behandlar inom ramen för detta ändamål är:

   • Namn
   • Telefonnummer
   • E-postadress

   Behandlingen sker med stöd av en intresseavvägning där Mäklarföretaget har ett berättigat intresse av att kunna administrera bostadsförsäljningen och fullgöra sina skyldigheter gentemot säljaren inom ramen för förmedlingsuppdraget. Dina personuppgifter kommer att behandlas för detta ändamål under den tid som bostaden förmedlas och kommer efter detta inte längre att behandlas för detta ändamål.

   e) Vi behandlar dina uppgifter för att fullgöra arkiveringsskyldigheter som åligger Mäklarföretaget enligt lag. De uppgifter vi behandlar inom ramen för detta ändamål är:

   • Samtliga uppgifter som är nödvändiga för Fastighetsmäklarinspektionens tillsyn

   Behandlingen sker för att fullgöra arkiveringsskyldigheter som följer av fastighetsmäklarlagen. Dina personuppgifter kommer att behandlas för detta ändamål i tio år från försäljning av den bostad du visat intresse för.

   När du gör en intresseanmälan på ett objekt eller anmäler dig till en av Mäklarföretagets visningar öppnas ett konto åt dig på boneo.se. Detta görs för att Boneo ska kunna skapa en bevakning och skicka information till dig om liknande bostäder till salu.
   När du klickar på "Se liknande bostäder hos Boneo.se" och fyller i dina personuppgifter skickas uppgifterna till Boneo som delar uppgifterna med Mäklarföretaget i syfte att lägga till dig i spekulantregistret för att kunna vara dig behjälplig med köp eller försäljning av en bostad. Grunden för behandlingen är en intresseavvägning för att tillgodose Mäklarföretaget intresse av att marknadsföra oss och vår verksamhet.

  • 2.5 Närstående till säljare (tex sambo som ej äger bostaden)

   Om du är närstående till en person som säljer sin bostad genom oss (t.ex. sambo som ej äger bostaden) behandlar vi dina personuppgifter för följande ändamål.

   a) Vi behandlar dina uppgifter för att kunna kontakta dig inom ramen för förmedlingsuppdraget. De uppgifter vi behandlar inom ramen för detta ändamål är:

   • Namn
   • E-postadress
   • Telefonnummer

   Behandlingen sker med stöd av en intresseavvägning där Mäklarföretaget har ett berättigat intresse av att kunna kommunicera med dig om du också bor i bostaden utan att formellt vara säljare av bostaden. Dina personuppgifter kommer att behandlas för detta ändamål under förmedlingsuppdraget.

   b) Vi behandlar dina uppgifter för att fullgöra arkiveringsskyldigheter åligger Mäklarföretaget lag. De uppgifter vi behandlar inom ramen för detta ändamål är:

   • Samtliga uppgifter som är nödvändiga för Fastighetsmäklarinspektionens tillsyn

   Behandlingen sker för att fullgöra arkiveringsskyldigheter som följer av fastighetsmäklarlagen. Dina personuppgifter kommer att behandlas för detta ändamål i tio år från tillträde.

  • 3. Överföring av Personuppgifter

   Vi kan komma att dela dina personuppgifter med mottagare av personuppgifter (både i Sverige och i länder utanför EU/EES). Samtliga överföringar som sker utanför EU/EES kommer att vara föremål för lämpliga skyddsåtgärder som möjliggör överföring utanför EU/EES, i enlighet med tillämplig lagstiftning.

   Mäklarföretaget kommer inte att sälja eller låna ut sina personuppgifter till utomstående aktörer. Mäklarföretaget kan dock komma att dela dina personuppgifter med sådana samarbetspartners som vi engagerar för att vi skall kunna tillhandahålla våra tjänster till dig. Sådana samarbetspartners kan få tillgång till dina personuppgifter när de utför tjänster åt oss i syfte att uppfylla ändamålen med behandlingen av dina personuppgifter enligt punkt 2 ovan, men de får aldrig använda dina personuppgifter för något annat ändamål.

   Personuppgifter kan lämnas ut av Mäklarföretaget om det krävs enligt lag ellermyndighetskrav eller om det är nödvändigt för att vi skall kunna ta tillvara på våra rättsliga intressen eller för att upptäcka eller förebygga bedrägerier eller andra säkerhetsproblem.

  • 4. Återkallande av samtycke

   Du kan när som helst återkalla ett samtycke som du har lämnat till Mäklarföretaget och som är hänförligt till sådan behandling av dina Personuppgifter som baseras på ditt samtycke.

   Du återkallar ditt samtycke genom att kontakta oss på de kontaktuppgifter som framgår nedan och uppge för vilket av ovanstående ändamål du väljer att återkalla ditt samtycke. Du är medveten om att du har rätt att begära radering av Personuppgifter i samband med återkallande av samtycke.

  • 5. Dina rättigheter
   5.1 Rätt till rättelse och registerutdrag

   Mäklarföretaget kommer att vidta åtgärder i enlighet med tillämplig lagstiftning för att hålla dina Personuppgifter korrekta, fullständiga och uppdaterade. Du har rätt till rättelse av ofullständiga eller inkorrekta Personuppgifter.

   Vidare har du rätt att begära ett registerutdrag avseende dina Personuppgifter som vi behandlar.

  • 5.2 Rättigheter från och med 25 maj 2018

   a) Rätt att invända mot behandling
   Om behandlingen av dina personuppgifter sker på grundval av en intresseavvägning och du bedömer att ditt integritetsintresse väger tyngre än Mäklarföretagets legitima intresse att behandla dina Personuppgifter har du rätt att, mot bakgrund av skäl hänförliga till din specifika situation, invända mot behandlingen genom att kontakta oss på de kontaktuppgifter som anges nedan.Om du invänder mot behandlingen måste vi visa ett tvingande berättigat skäl för att fortsatt kunna behandla Personuppgifterna.
   Du har även alltid rätt att tacka nej till behandling av dina Personuppgifter som sker för direktmarknadsföringsändmål.

   b) Rätt till radering
   Under vissa förutsättningar, såsom när du har återkallat ett tidigare lämnat samtycke och det saknas annan laglig grund för fortsatt behandling av dina Personuppgifter, har du rätt att begära radering av dina Personuppgifter.

   c) Rätt till behandlingsbegränsning
   Du har under vissa förutsättningar rätt att begränsa behandlingen av dina Personuppgifter till att endast omfatta lagring av Personuppgifterna, t.ex. under tiden då vi utreder huruvida du har rätt till radering.

   d) Rätt till tillgång
   Du har rätt att erhålla en bekräftelse från Mäklarföretaget att dina Personuppgifter behandlas av oss och, om så är fallet, få tillgång till Personuppgifterna och följande information:

   • behandlingens ändamål;
   • de kategorier av Personuppgifter som behandlas;
   • mottagare av Personuppgifter (särskilt om sådana är belägna utanför EU/EES);
   • den tid under vilken Personuppgifterna behandlas;
   • information om de rättigheter som återges häri;
   • information om källan från vilken Personuppgifterna har samlats in; samt
   • om det förekommer automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering.

   Utöver detta har du även på begäran rätt att erhålla kopia av dina Personuppgifter på ett vanligt förekommande elektroniskt format.

   e) Rätt till dataportabilitet
   När behandlingen av dina Personuppgifter sker på grundval av ditt samtycke eller för att behandlingen är nödvändig för att fullgöra eller ingå ett avtal med dig, samt under förutsättning att Personuppgifterna har samlats in direkt från dig, har du rätt att erhålla en kopia av dina personuppgifter på ett vanligt förekommande maskinläsbart format.

   f) Rättigheter i förhållande till automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering
   Du har rätt att inte vara föremål för helt automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering, om sådant beslutsfattande har rättsliga följder eller på liknande sätt väsentligen påverkar dig. Denna rätt tillämpas dock inte om det automatiserade beslutsfattandet är nödvändigt för att fullgöra ett avtal med dig, om beslutsfattandet uttryckligen är tillåtet enligt lag eller om du har lämnat ditt uttryckliga samtycke till detta.

  • 5.3 Klagomål till tillsynsmyndighet

   Du får gärna kontakta oss med frågor eller klagomål som rör behandlingen av dina Personuppgifter. Du har dock även alltid rätt att framföra klagomål avseende behandlingen av dina Personuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten (Datainspektionen).

  • 6. Kontakta oss

   Om du har några frågor eller funderingar rörande behandlingen av dina Personuppgifter, hör gärna av dig till oss enligt nedanstående kontaktinformation.

   Renghammar Mäklarkonsult AB
   Köpmansgatan 25
   302 42 Halmstad
   E-post: info@renghammar.se
   556495-9236